คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

alt

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

“ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นนักบริหารจัดการที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคม”


ปณิธาน (Determination)

“คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์มีความสามารถในการวางแผน การบริหารงานตามสภาวการณ์ที่เป็นในปัจจุบัน และพร้อมที่จะไปสร้างคุณค่าในสังคมทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”


วิสัยทัศน์ (Vision)

“คณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณค่า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม”