คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุวรรณี จริยะพร
ตำแหน่ง รักษาการณ์คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2552

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข 2558

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2520

เอกสาร
อาจารย์ ผศ.ดร.ศักดา ศิลปาภิสันทน์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2556

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏเทพสตรี 2545

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2529

เอกสาร
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2557

Doctor of Philosophy in Islam law, Al mustafa International University, Iran 2554

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2553

Master of arts in Philosophy and Theology, Institute of Theology Islamic Imam Sadiq, Iran 2549 

Bachelor of arts in Islamic Cultural Studies, Islamic Center International Studies, Iran 2549

เอกสาร
อาจารย์ ดร.สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2556

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551

พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2549

เอกสาร
อาจารย์ ชานนท์ คันธฤทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547

 

เอกสาร
อาจารย์ นางสาว รมยุ์ชลี อมรทรัพย์กุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คุณวุฒิ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550

เอกสาร
อาจารย์ อนันต์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556

เอกสาร
อาจารย์ อธิพัฒน์ วรนิธิภาคย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

ประกาศนียบัตรวิชาชีพการว่าความ และ กฎหมายขั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 2558

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557

 

เอกสาร
อาจารย์ ธัชภรณ์ ศรีเมือง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

เอกสาร
อาจารย์ ณสิริ ภูวจินดา
ตำแหน่ง เลขานุการ
คุณวุฒิ

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เอกสาร