คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุวรรณี จริยะพร
ตำแหน่ง รักษาการณ์คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2552

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข 2558

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2520

เอกสาร
อาจารย์ ดร.ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

Ph.D. Development Administration (International Program) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2559

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559

Master of Arts in Communication and Language Studies, University of East Anglia, England 2552

Bachelor of Arts in Radio & TV Broadcasting (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549

 

 

เอกสาร
อาจารย์ ชานนท์ คันธฤทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547

 

เอกสาร
อาจารย์ ธฤษณุ รอดรักษา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544

 

เอกสาร
อาจารย์ อนันต์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556

เอกสาร
อาจารย์ อธิพัฒน์ วรนิธิภาคย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

ประกาศนียบัตรวิชาชีพการว่าความ และ กฎหมายขั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 2558

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557

 

เอกสาร
อาจารย์ ณสิริ ภูวจินดา
ตำแหน่ง เลขานุการ
คุณวุฒิ

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เอกสาร