คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ สมชาย น้อยฉ่ำ
ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

ป.ตรี ร.บ.  การปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2506
ป.ตรี น.บ. นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       2515
ป.ตรี ค.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยครูจันทรเกษม   2531
น.บ.ท.      เนติบัณฑิตไทย สำนักฝึกอบรมเนติบัณฑิตสภาฯ   2526
ป.โท ศศ.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     536
ป.โท ศษ.ม.    ทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2541

เอกสาร
อาจารย์ ชานนท์ คันธฤทธิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
คุณวุฒิ

ป.ตรี ศศ.บ.     รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  2547
ป.โท ศศ.ม.    การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551

เอกสาร
อาจารย์ ธฤษณุ รอดรักษา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ

ป.ตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544
ป.โท ศศ.ม.    รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

เอกสาร
อาจารย์ ศิริเพ็ญ จันทร์นิยม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา
คุณวุฒิ

 ป.ตรี :    นบ.    นิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยสยาม    2541
 ป.โท :    นบ.ม.    การบริหารกระบวนการยุติธรรม    มหาวิทยาลัยรามคำแหง    2548

เอกสาร
อาจารย์ บูรณิมา พุทประเสริฐ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและเลขานุการคณะ
คุณวุฒิ

 ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี         
 

เอกสาร
อาจารย์ จิตรลดา ราเหม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ

 ป.ตรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552
 ป.โท ศศ.ม.    การบริหารรัฐกิจ และกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
 

เอกสาร