คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สารจากคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

alt

ผลิตบัณฑิตเพื่อองค์กร สังคม ชุมชนและประเทศชาติ

               - ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) กว่าหนึ่งทศวรรษของการก่อตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แนวคิดของการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้น หลายองค์กรมีการปรับตัวและหันมาพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการให้ความรู้ การเพิ่มทักษะ และการปรับทัศนคติในการคิดอย่างสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันบุคลากรก็ต้องปรับตัวในการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังนั้นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จึงเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่จะสร้างให้บุคลากรเหล่านั้นมีสมรรถนะ ความรู้ และทักษะในการทำงานมากขึ้น

               - คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์มีความสามารถในการวางแผน การบริหารงานตามสภาวการณ์ที่เป็นในปัจจุบัน และพร้อมที่จะไปสร้างคุณค่าในสังคมทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีทั้งทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในยุคประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ

               - “รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการบริหาร และการจัดการในภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์เป็นการศึกษาในรูปแบบของศาสตร์ “สหวิทยาการ” (Interdisciplinary) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่นอีกหลายศาสตร์ เช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นต้น ในปัจจุบันคณะ ฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศอีกด้วย”

               - “นักศึกษาที่มาเรียนในวิทยาลัยของเรา มีทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะอาจารย์เราพร้อมจะดูแลนักศึกษาทุกคนให้สำเร็จการศึกษา และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคม องค์กร หน่วยงานและชุมชนประเทศชาติ และตอบสนองการบริหารงานทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

นอกจากการติดต่อโดยตรงกับคณะแล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการติดต่อทางไลน์ และเฟสบุ๊คของคณะได้อีกด้วย สุดท้ายนี้อาจารย์ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมจะดูแลนักศึกษาทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เราจะดูแลนักศึกษาทุกคนจนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดร.สุวรรณี จริยะพร
รักษาการณ์คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม