คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

#

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Bachelor of Public Administration Program
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.P.A (Public Administration)


วัตถุประสงค์

       - เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงคุณธรรมเพื่อสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนและองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน โดยสร้างความเข้าใจถึงการพัฒนาทางการเมือง การบริหารการปกครอง การบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจ ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสามารถในการผสมผสานแนวคิดทางวิชาการ หลักการปฏิบัติงานประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในการทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารทุกองค์การ
       - เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย้
       - ส่งเสริมการวิจัยและนำผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางวิชาการ และการพัฒนาสังคม        - ส่งเสริมให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์การเมืองการปกครองและกฎหมาย
       - มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
       - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อท้องถิ่น สามารถประสานงานกับบุคลากรต่างอาชีพ เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นได้


ปรัชญา
       - สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญการพัฒนาทางการเมือง การบริหารการปกครอง การบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจ มีทักษะการเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งประสานประโยชน์สาธารณะทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน และองค์การที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปสู่สถาบันทางการเมือง ทั้งในสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และสภาส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคมให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ปฏิบัติในองค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสามารถประสมประสานแนวคิดทางวิชาการและ หลักปฏิบัติประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เอกสารรับรองหลักสูตร