คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

#

อาจารย์ รศ.สยาม ดำปรีดา
ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมสตร์ , M.A. (Linguistics University of Delhi)
ระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
เอกสาร
อาจารย์ สุมามาลย์ พงษ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก รป.ด. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Candidate) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
เอกสาร
อาจารย์ ธฤษณุ รอดรักษา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ

ป.ตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544
ป.โท ศศ.ม.    รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

เอกสาร
อาจารย์ ศิริเพ็ญ จันทร์นิยม
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ

 ป.ตรี :นบ. นิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยสยาม    2541
 ป.โท :นบ.ม.การบริหารกระบวนการยุติธรรม    มหาวิทยาลัยรามคำแหง    2548

เอกสาร
อาจารย์ ดร. ชนานันท์ รินธนาเลิศ
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก การจัดการภาครัฐและเอกชน  มหาวิทยาลัยซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
ระดับปริญญาโท ศศ.ม.  ผู้นำภาครัฐและเอกชน   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ.     รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 
เอกสาร
อาจารย์ อดิศักดิ์ ดีสมุทร
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท ศศ.ม.  การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ.     รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
เอกสาร
อาจารย์ ดร.กมลรัชฏ์ นาเมืองรักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก รป.ด. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ระดับปริญญาโท ศศ.ม.    รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ระดับปริญญาตรี นบ.    นิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีปทุม,  ศศ.บ.  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 
 
เอกสาร
อาจารย์ ชานนท์ คันทฤทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท ศศ.ม.  การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ.     รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
เอกสาร