คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

#

โครงสร้าง/หลักสูตร (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(1)
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาพลศึกษา
1-2 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
(2)
หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาแกน
42 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาชีพเลือก
42 หน่วยกิต 
 
      กลุ่มวิชาการบริหารการปกครอง     
 
      กลุ่มวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
      กลุ่มวิชานโยบายสาธารณ
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (B.P.A (Public Administration))
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
901105 จริยศาสตร์
3
901103
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง
3
902103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
903102
มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3
904102 เทเบิลเทนนิส
1
521105
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3
521101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3
521106
กฎหมายปกครอง
3
521102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
521201
หลักการปกครองท้องถิ่น
3
521103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3
521202
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3
521104 การเมืองการปกครองของไทย
3
521203
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3
-
รวม
19
-
รวม
21
2
902101
ภาษากับวัฒนธรรม
3
903103
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3
902104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
522307
การบริหารนครหลวง
3
521204
องค์การและการจัดการ
3
522308
การพัฒนาชุมชน
3
521302
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
522309
ทฤษฎีการเมือง
1
522305
รัฐกับการปกครองส่วนกลาง
3
522401
พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
3
522306
รัฐกับการปกครองส่วนภูมิภาค
3
522402
การพัฒนาทางการเมือง
3
521201
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3
522403
กระบวนการเลือกตั้งไทย
3
-
รวม
21
-
รวม
16
3
902105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3
905103
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3
905102
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2
522407
การบริหารความขัดแย้ง
3
522404
จิตวิทยาการเมือง
3
522408
จริยธรรมในการบริหาร
3
522405
มติมหาชนและประเด็นทางการเมือง
3
522409
สังคมโลกาภิวัตน์
3
522406
ภาวะผู้นำ
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก
-
รวม
14
-
รวม
12
4
521304
การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
521303
ระเบียบวิธีวิจัย
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก
3
 
 
 
     
-
รวม
6
-
รวม
6
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 


- ข้อมูลการสมัครเรียน CLICK
- สมัครเรียนออนไลน์ CLICK