คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ
  • นักปกครอง เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
  • เจ้าหน้าที่ในระบบบริหารกระบวนการยุติธรรม
  • นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  • นักการทูต
  • นักพัฒนาชุมชน
  • รับราชการตำรวจ / ทหาร
  • อื่น ๆ