คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

alt

       - แม้วันนี้ของ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” (SIAM TECHNOLOGY COLLGEG) หรือ STC เพียง 5 ปี แต่ประสบการณ์และเกียรติประวัติของทีมผู้บริหารสถาบันการศึกษาแห่งนี้เลื่องชื่อมายาวนานครึ่งค่อนศตวรรษ ถึงความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน “สายช่าง” จากนั้นสยายปีก ครอบคลุมแทบทุกวิชาสาขาอาชีพ โดยทุกหลักสูตรเน้น “เรียนจริง รู้จริง เรียนจบแล้ว ไม่ตกงาน” ซึ่งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Pubic Administration Program: B.P.A.) หรือ รป.บ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นด้วย
อยากเป็น “ส.ส.-ตำรวจ-นิติกร”
เรียน B.P.A. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
        - “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ออกแบบเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร พนักงานสินเชื่อ ฝ่ายบุคคลในหน่วยงานธนาคารและสถานที่และสถานที่ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว” อาจารย์สมชาย น้อยฉ่ำ คณบดี คณะรัฐประศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ STC กล่าว รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อบังคับของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วยการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 “เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง เพราะ STC พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับปณิธาน ที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตด้านการอาชีพชั้นสูงให้มีความสามารถควบคู่ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรองรับความต้องการที่แท้จริงของสังคมและการเป็นกลจักรแห่งความสู่ทักษะและอาชีพครบวงจร” อาจารย์สมชาย กล่าว ไม่เพียงเท่านั้น การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคมที่เกิดขึ้นนี้มีผลกระทบถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศจำเป็นต้องปรับตัว ปรับองค์เพื่อการคงอยู่หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
        - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตได้รับการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก สามารถปรับเปลี่ยนได้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและประเทศ ผู้ที่เรียนจบแล้วเป็นต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรองรับการแข่งขันทางธุรกิจประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
       - “หลักสูตรนี้เน้นให้นักศึกษาเรียนจบแล้วพร้อมที่จะทำงานได้ทันที มีการศึกษาดูงานช่วงปิดเทอมสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อาจารย์สมชาย กล่าว เมื่อมีความรู้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้ว ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่เน้นให้นักศึกษาใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการบริหารองค์กร ด้วยหลักการที่เหมาะสม “คุณธรรมเจริญธรรม” ในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์
        - ด้วยปรัชญาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามรถ สามารถประสานแนวคิดทางวิชาการหลักปฏิบัติ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในการทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือแก้ปัญหาต่างๆในองค์ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วนความเข้าใจพัฒนาทางการเมือง การบริหารการปกครอง และบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจ ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์การที่จัดตั้งตามหลักการกระจาย อำนาจ และมีส่วนรวมของประชาชนที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน