คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

alt

       - การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของคน ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งภาครัฐต้องลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความปรองดองในสังคม สร้างความมั่นคงพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์ในคสามเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญในการบริหาร จัดการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อให้การบริหารจัดการ โปร่งใน มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อนำประเทศสู่การพัฒนา ที่เสริมสร้างความมั่นคงของการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงได้จัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในสาขา “รัฐประศาสนศาสตร์” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการของภาครัฐในการบริหารงานภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นบัณฑิตให้มีความร็ความสามารถทางด้านการบริหาร การปกครอง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานในองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน ยึดหลัก : “พัฒนาองค์ความรู้ สู่บริหารงานภาครัฐ ชี้ชัดธรรมาภิบาล”


ในด้านองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ให้สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดกลุ่มวิชาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ประกอบด้วยองค์ความรู้ 3 กลุ่ม ดังนี้


  -กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษาจะเข้าใจหลักและกระบวนการบริหาร จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและสามารถนำหลักการมาใช้ในการบริหารจัดการ งานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนได้
  -กลุ่มองค์ความรู้ด้านเทคนิคการบริหารจัดการภาครัฐ เน้นหลักการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารและการพัฒนา ผลสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การตลอดจน การสร้างนวัตกรรมการบริหารองค์การได้
  -กลุ่มความรู้ด้านบริหารงานกระบวนการยุติธรรม เป็นความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ กฎหมาย ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถ และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรมได้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถประสานแนวคิดทางวิชาการหลักปฏิบัติ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในการทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือแก้ปัญหาต่างๆในองค์ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้าใจพัฒนาทางการเมือง การบริหารการปกครอง และบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจ ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์การที่จัดตั้งตามหลักการกระจาย อำนาจ และมีส่วนรวมของประชาชนที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน